Algemene voorwaarden
De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende algemene voorwaarden. Je wordt vriendelijk verzocht deze voorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze website. Door een verder bezoek aan deze website of door eender welk gebruik ervan, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien je hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden of indien je niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij je om deze website niet verder te gebruiken.

Verantwoordelijke voor deze website
Deze website wordt online aangeboden en onderhouden door Breakpoint bvba, Heilige Geeststraat 166, 3000 Leuven. Gedetailleerde gegevens kan je terugvinden op de pagina met Contactgegevens.

Doel en inhoud van deze website
Deze website is een zogenaamde "portaal website" die kan gebruikt worden als startpunt om gemakkelijk andere websites te vinden. De website bestaat uit een verzameling van pagina's, hierna dochterpagina's genaamd, die elk een bepaald onderwerp behandelen. De dochterpagina's zijn op hun beurt opgedeeld in categorieën die elk een overzicht bieden van externe websites, hierna "links" genaamd. De dochterpagina's worden beheerd Breakpoint of door een beheerder ("moderator"). Een moderator is een persoon die zich vrijwillig heeft aangemeld om een bepaalde dochterpagina te beheren.

Aansprakelijkheid
Breakpoint spant zich in om geen schadelijke informatie aan te bieden op deze website. Breakpoint kan evenwel in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de te ter beschikking gestelde informatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan je computersysteem, voor het verlies van gegevens en voor het gebruik van op deze website aangeboden informatie. Door gebruik van deze website, ga je er uitdrukkelijk meer akkoord dat Breakpoint slechts een inspanningsverbintenis heeft om de website in het algemeen en de door jou als moderator beheerde dochterpagina te bewaren en onderhouden. Breakpoint zal deze gegevens bewaren en onderhouden in overeenstemming met de in de sector gangbare gebruiken en standaarden. Indien er echter gegevens geheel of gedeeltelijk verloren gaan, kan Breakpoint hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk worden gesteld. Het is jouw verantwoordelijkheid om je gebruikersnaam en paswoord zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Breakpoint je identificeert aan de hand van deze gebruikersnaam en dit paswoord en dat al de acties die na aanmelding hiermee worden verricht, aan jou worden toegeschreven en onder jouw aansprakelijkheid vallen. Indien je gebruikersnaam of paswoord verloren zijn geraakt of bekend geworden zijn bij derden, dien je Breakpoint zo snel mogelijk te contacteren.

Links
Deze website bevat links naar andere websites waarover Breakpoint geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Diverse dochterpagina's van deze website worden beheerd door derden ("moderators"). Breakpoint is niet verantwoordelijk voor de links die door deze moderators worden opgenomen op de door hen beheerde dochterpagina's. Breakpoint zal zich inspannen om te vermijden dat ongeschikte of illegale websites worden opgenomen in de lijst met externe websites. Nochtans kan Breakpoint geen enkele garantie bieden in verband met de volledigheid of de juistheid van de inhoud van dergelijke externe websites, noch over de beschikbaarheid van deze websites. Breakpoint aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van externe websites.

Wijzigingen
Breakpoint heeft het recht om de informatie op en werkingswijze van deze website, op elk moment te wijzigen en deze voorwaarden aan te passen. Het is jouw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Door gebruik van deze website erken je bovendien uitdrukkelijk het recht van Breakpoint om deze website tijdelijk te onderbreken of permanent stop te zetten, zonder dat dit tot enig recht op schadevergoeding kan leiden.

Bescherming van persoonsgegevens
Breakpoint respecteert je privacy. De gegevens die je op deze website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. De Privacyverklaring maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden en aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert steeds de aanvaarding van de privacyverklaring.

Intellectuele eigendomsrechten
De op deze website aangeboden lijst van externe websites is de intellectuele eigendom van Breakpoint en wordt beschermd door de Belgische auteurswet en de Belgische wetten tot bescherming van databanken (de Wet van 10 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch gerechtelijk recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken en de Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken). Dit houdt ondermeer in dat je zonder voorafgaande toestemming van Breakpoint geen afbeeldingen of teksten mag overnemen van deze website en dat de structuur (bijvoorbeeld de onderverdelingen van de aangeboden links naar externe websites) en de inhoud van de lijsten met links beschermd worden. Breakpoint geeft je het recht om de lijst met externe websites te consulteren en te gebruiken, zoals gebruikelijk is bij een portaalsite. De reproductie van (een gedeelte van) de lijst van externe websites is echter onderworpen aan de schriftelijke en voorafgaandelijke goedkeuring van Breakpoint. Indien je zelf een lijst met externe websites toevoegt aan je eigen startpagina, blijf je eigenaar van de intellectuele eigendom op deze lijst. Breakpoint verkrijgt echter voor de duur van de wettelijke bescherming van auteursrechten een overdraagbaar en wereldwijd gebruiksrecht om deze lijsten te gebruiken, aan te passen of te reproduceren voor eender welke doeleinden. Indien je moderator wordt van een subcategorie links, ga je ermee akkoord dat de intellectuele eigendom op de door jou beheerde lijst, integraal toekomt aan Breakpoint. Dit wordt verder beschreven in het onderdeel "Moderators".

Moderators
Indien je dat wenst, kan je een aanvraag indienen om moderator te worden van een bepaalde dochterpagina. Door moderator te worden, ga je er uitdrukkelijk mee akkoord:

• dat de door jou verstrekte persoonsgegevens volledig en juist zijn en tijdig zullen worden vernieuwd;
• dat je de Privacyverklaring zult respecteren tegenover Breakpoint en alle andere bezoekers, bijvoorbeeld door de e-mailadressen van bezoekers die met jou contact opnemen, enkel in het kader van dit contact te gebruiken;
• dat je het onderwerp van de door jou beheerde subcategorie respecteert;
• dat je, ongeacht het onderwerp van de door jou beheerde dochterpagina, nooit links zult opnemen naar websites waarvan de inhoud redelijkerwijze illegaal is of tegen de goede zeden ingaat;
• dat je als een goede huisvader de lijst van links zult beheren, ondermeer door regelmatig nieuwe links toe te voegen en onbruikbare links te verwijderen;
• dat je op geen enkele wijze betaald wordt voor het door jou verrichte beheer en dat er nooit een arbeidsrelatie tussen jou en Breakpoint zal tot stand komen;
• dat je nooit gebruik zult maken van commerciële linkprogramma's (bijvoorbeeld Tradedoubler, Moneyclicks, ...)
• dat Breakpoint de intellectuele eigendom bezit op de door jou beheerde lijst van links; en
• dat je Breakpoint zult vrijwaren tegen alle kosten (inclusief gerechtskosten en advocatenkosten) in verband met vorderingen van derden (inclusief overheden en gerechtelijke instanties) tegen Breakpoint die het gevolg zijn van jouw acties of jouw nalaten, in het bijzonder wanneer deze algemene voorwarden door jou zijn geschonden.

Breakpoint heeft het recht om - op eender welk moment - de samenwerking met een moderator stop te zetten :

• indien de door hem beheerde dochterpagina's niet van voldoende kwaliteit worden geacht door Breakpoint
• wanneer de moderator de algemene voorwaarden schendt
• wanneer Breakpoint de door hem beheerde pagina's wenst stop te zetten of een andere invulling te geven.

Het stopzetten van de samenwerking met een moderator of het stopzetten van één of meerdere dochterpagina's beheerd door een moderator, kan nooit tot enig recht op schadevergoeding leiden.

Toepasselijk recht en rechtbanken
Deze juridische voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Je gaat ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Leuven bevoegd zijn.

Tenslotte
Breakpoint behoudt zich het recht voor om deze 'Algemene voorwaarden' steeds te veranderen. Deze 'Algemene voorwaarden' werden het laatst gewijzigd en herzien op 05/08/2013.